‌قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

‌موضوع “‌تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني” در جلسه مورخ ۱۳۶۷٫۱۲٫۲۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بحث و بررسي قرار‌گرفت و در اين زمينه “‌قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني” به شرح زير […]

قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى وخوردني و آشاميدني مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ و اصلاحات بعدی

این قانون اولین بار در سال ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و طی سالیان بعد چند نوبت اصلاح شده است. در حال حاضر این قانون یکی از مهمترین قوانین در خصوص جرائم پزشکی […]