‌قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

‌موضوع “‌تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني” در جلسه مورخ ۱۳۶۷٫۱۲٫۲۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بحث و بررسي قرار‌گرفت و در اين زمينه “‌قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني” به شرح زير […]