ادعای پزشک معالج مرحوم کیارستمی: در فرانسه سر ایشان به جایی برخورد کرده و به این علت فوت کرده اند

به گزارش روزنامه سپید، آقای دکتر احمد میر پزشک معالج مرحوم کیارستمی در مصاحبه با آن روزنامه اظهار داشته: متاسفانه عوارض زیادی برای آقای کیارستمی پس از جراحی ها اتفاق افتاد، اما ما همه را […]